Stan Borys – wokalista, kompozytor, poeta, aktor, ikona polskiej muzyki rockowej, a przy tym sympatyk żeglarstwa – to nasz przyjaciel i częsty gość strony ZeglujmyRazem.com

Za naszym pośrednictwem Stan Borys pozdrawia wszystkich żeglarzy dedykując im utwór:

Stan Borys & Bizony (1968)
„Bezmiar wód”
(Andrzej Tylczyński / Bohdan Kendelewicz)

pierwotnie dedykowany Leonidowi Telidze.

 

 

Stan Borys zaczął karie­rę muzy­czną w 1965 roku ra­zem z zespo­łem Blackout, któ­ry zało­żył z Tadeu­szem Nalepą (pierwszy występ zespołu odbył się w rzeszowskim klubie „Na poczcie” 3 września 1965). Z Blackoutami śpiewał do końca 1967 roku.

W latach 1968-1970 współpracował z zespołem Bizony. Najbardziej znane piosenki z tego okresu to „Spacer dziką plażą”, „Wiatr od Klimczoka” i „To ziemia” (nagro­dzo­na w 1968 na festi­wa­lach opol­skim i sopoc­kim z muzy­ką Juliu­sza Loranca i teks­tem Jona­sza Kofty).

W roku 1973 za wykonanie utworu „Jaskół­ka uwię­zio­na”  (muzy­ka Janu­sza Kęp­skiego do wier­sza Kazi­mie­rza Szemiotha) na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu otrzymał
nagrodę dziennikarzy, a na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie – nagrodę Bursztynowego Słowika.

7 grudnia 1975 Stan Borys wyje­chał do USA. Nagry­wał pły­ty i koncer­to­wał w klu­bach Nowe­go Jorku i Chica­go, współ­pra­co­wał z rozgłoś­nia­mi pol­skimi, a w la­tach 1980-1985 prowa­dził włas­ne radio w Chicago. W roku 1983, pod patro­na­tem The Norwid Society działa­ją­cym przy chica­gow­skim Univer­sity of Illi­nois, wyreży­se­ro­wał sztu­kę Tymo­teusza Karpo­wicza o ży­ciu Norwida, w któ­rej zagrał głów­ną rolę.

W 1988 roku Stan Borys opraco­wał mono­dram opar­ty na wier­szach Norwi­da, do któ­rych skompo­no­wał muzy­kę. Spek­takl, zatytu­ło­wa­ny „…piszę pamię­tnik arty­sty – hań­ba te­mu, kto o tym źle myśli”, wysta­wio­ny został w Coperni­cus Cen­ter w Chica­go i zare­jes­tro­wa­ny na CD.

Wiosną 1997 Stan Borys występował gościnnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie kreował rolę Jeana Valjeana w musicalu Les Misérables w reżyserii Jerzego Gruzy.

We wrześ­niu 2010 pły­tę „…piszę pamię­tnik arty­sty – hań­ba te­mu, kto o tym źle myśli!” wyda­ło Pol­skie Radio.

 

 

 

W 2010 roku Stan Borys został bohaterem filmu dokumentalnego Wolność jak płomień reżyserowanego przez Iwonę Sadowską. Motywem przewodnim są rozważania artysty o wolności, której doświadcza dzięki sztuce, modlitwie i medytacji. W filmie m. in. występują: Katarzyna Grochola, Karol Strasburger, Emilian Kamiński, Wojciech Fibak, Marcin Daniec, Marek Siudym.
Na festiwalu Los Angeles Cinema Festival of Hollywood, edycja Autumn 2010 film Iwony Sadowskiej (jako Freedom Like a Flame) otrzymał nagrodę Award of Merit w kategorii pełnometrażowych (55 min.) filmów dokumentalnych.

 

 

W lipcu 2011 film Wolność jak płomień (Freedom Like a Flame) zajął drugie miejsce w kate­go­rii pełno­met­ra­żo­wych (powy­żej 50 min.) fil­mów doku­men­taln­ych (Docu­men­tary Feature) na Famewalk Films Interna­tional Film Festival organizowanym w Kalifornii.

Iwona Sadowska (48 I.), dokumentalistka:

– Bardzo się cieszę z tej nagrody. Jest to w pewnym sensie podsumowanie moich ostatnich 25 lat pracy w dokumencie. Cieszę się tym bardziej, że w tym roku przypada 50. rocznica pracy artystycznej Stana oraz jego 70. urodziny.

 

 

11 listopada 2017 Stan Borys otrzymał Order Orła Białego – najwyższe odznaczenie państwowe RP za „Za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej”.

Fot. Karol Tomaszewski Vidoq

 

Posłuchaj przebojów Stana Borysa:

 

Blackout; Stanisław Guzek (Stan Borys) (1966)
„Anna”
(Bogdan Loebl / Tadeusz Nalepa)

 

Blackout; Stanisław Guzek (Stan Borys) (1967)
„Studnia bez wody”
(Bogdan Loebl / Tadeusz Nalepa)

Stan Borys & Bizony (1969)
„Spacer dziką plażą”
(Zygmunt Kramer / Bohdan Kendelewicz)

 

Stan Borys & Bizony (1968)
„To Ziemia”
(Jonasz Kofta / Juliusz Loranc)

Stan Borys
„Jaskółka uwięziona” (1973)
(Kazimierz Szemioth / Janusz Kępski)

 

Więcej o Stanie Borysie przeczytacie w artykułach:

Michał Matejczuk: „Moje spojrzenie wstecz”

„Spotkanie ze Stanem Borysem; 3 grudnia 2009 r.”
Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

 

Kontakt:  Stan Borys

 

 


► Żeglujmy Razem – powrót na Stronę Główną